SoccerIsrael3rd Division2023/24

L

Xapoe`l` Kfar-Kanna - Kir`yat-Yam